Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2019

20:59
4644 717a

davisanddarling:

Schiaparelli compact case.

Reposted fromputrefaction putrefaction viaverronique verronique
20:42
20:41
Reposted frombluuu bluuu viawwannie wwannie
20:38
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
20:38
0259 905a 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viazupabiskupa zupabiskupa
19:56
Reposted fromshakeme shakeme viabookart bookart
19:47
8203 e282 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viazupabiskupa zupabiskupa
19:47
Reposted fromjasminum jasminum viaesste esste
19:42
19:39
6072 3afa 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viasarazation sarazation
19:36
4842 b883
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarazation sarazation
19:29
Reposted fromshakeme shakeme viawwannie wwannie
19:28
3826 d33d
Reposted fromkarahippie karahippie viaprzeblyski przeblyski
19:26
19:25
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaprzeblyski przeblyski
19:25
19:24
19:24
3933 f69f
19:23
5251 bb6e 500
Reposted fromplants plants viababyface babyface
19:21
2070 4948
Reposted fromrevalie revalie viazupabiskupa zupabiskupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl