Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2019

17:43
8220 7afb
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viadestroyed destroyed
17:35
Reposted frommrrru mrrru viaesste esste
17:32
Reposted fromshakeme shakeme
17:26
9856 920f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaesste esste
17:20

January 11 2019

19:53
6078 8959 500
19:53
6964 cf10
Reposted frommariola mariola viaesste esste

January 09 2019

20:35
6964 cf10
Reposted frommariola mariola viaoxygenium oxygenium

January 08 2019

22:13
Reposted fromPoranny Poranny viabelatrix belatrix
22:10
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
22:09
Czasami bierzemy na siebie całą winę tylko po to, żeby druga osoba mogła czuć się dobrze, a my zbywamy to krótkim “ja sobie jakoś poradzę”. A później lądujemy na kozetce psychiatrycznej zastanawiając się, co poszło nie tak.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaja-sowa ja-sowa
22:03
8624 62d6
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
21:59
6078 8959 500
Reposted from4777727772 4777727772
21:50
8093 fcb9 500
Reposted fromesste esste viairmelin irmelin
21:43
5814 0512 500
Reposted fromohshit ohshit viairmelin irmelin
16:42
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaprzeblyski przeblyski
16:35
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viastarryeyed starryeyed

November 10 2018

21:08
9827 eaad 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaaksamitt aksamitt

November 09 2018

20:10
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vialikearollingstone likearollingstone
20:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl