Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

20:42

lovesuggestion:

don’t forget that love letters are still the cutest gifts

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagemmy gemmy
20:42
0474 72bd
Reposted fromdeadgwen deadgwen viagemmy gemmy
20:37
5325 19ce
Reposted fromkimik kimik viapixielark pixielark
20:36
8200 f618
Reposted fromLittleJack LittleJack via0 0
20:35


Annegret Soltau 3
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon via0 0
20:35
0864 0fe4
Reposted fromLittleJack LittleJack via0 0
20:35
5061 ae43 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeeth beeth
20:34
20:33
19:34
1408 bbd7 500
Fritz Hegenbart
Reposted fromcorvax corvax viaAmericanlover Americanlover
19:34
2856 763b
19:34
Reposted fromtwice twice viaAmericanlover Americanlover
19:34
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaiblameyou iblameyou

June 19 2017

20:22
9848 2b76 500

a-l-ancien-regime:

The gardens of Versailles this morning

20:19
5372 2339 500
Reposted fromWicher Wicher viaKokytos Kokytos
20:18
4983 cdbd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeattman beattman
20:17
0679 424d

veryspecialporn:

“The Unbearable Lightness of Being” (1988), directed by Philip Kaufman

Reposted fromamatore amatore viaaniamy aniamy
20:15
9182 6e7e
Reposted fromwazelina wazelina viaolalaa olalaa
20:08
4789 7a9f
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
20:08
3682 ddb9 500
Reposted fromuoun uoun viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl