Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2017

5430 be95 500
Budapest by Fanni Bordacs
Reposted fromrichardgecko richardgecko viaiblameyou iblameyou
5378 410e 500
Reposted frommodeselector modeselector viaiblameyou iblameyou

January 16 2017

7959 3683
4125 8607 500
Reposted frompiglet piglet viamidaj midaj
2288 cdba
7290 8a99
Reposted fromNanutka Nanutka vianuwanda nuwanda
7683 44fc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaPinkpills Pinkpills
9126 849f
Reposted fromhermina hermina viaemeraldgirl emeraldgirl
Ale zadajcie sobie pytanie: Czy straciliście kiedyś kogoś, kogo kochaliście, i pragnęliście jeszcze jednej rozmowy, jednej szansy, by odrobić ten czas, gdy myśleliście, że ta osoba będzie zawsze przy was? Jeśli tak, to wiecie, że możecie przejść przez całe życie, kolekcjonując dni, ale żaden nie dorówna temu, który chcielibyście odzyskać.
— Mitch Albom, Jeszcze jeden dzień
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viamidaj midaj
6929 00d5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasomersby somersby
2318 7ee2
8767 5f04 500
Reposted frommozaiczna mozaiczna viacheshiresmile cheshiresmile
8533 96d4 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaurszulka urszulka
Reposted fromshakeme shakeme viadauser dauser
7083 3463
Reposted frombomelam bomelam viamidaj midaj
josh faux / reinvention of the soul
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viamidaj midaj

January 14 2017

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaLalli Lalli
2176 fd6a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl