Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

21:04
4140 9e26 500
Reposted fromkasjencja kasjencja viaslowostwor slowostwor
21:03
4495 624d 500

Phases of the moon, Geomantie’ (Geomancy), Codex Palatinus 833 Germanicus.

Reposted fromorendasophie orendasophie viapixielark pixielark
21:03
4496 897d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapiglet piglet
21:01
8300 21f3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabookart bookart
12:56
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viaAmericanlover Americanlover
10:56
5800 0e38 500
Reposted fromdusix dusix viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
08:30
0634 5c47
Reposted fromthebelljar thebelljar via0 0

June 23 2017

20:42

lovesuggestion:

don’t forget that love letters are still the cutest gifts

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagemmy gemmy
20:42
0474 72bd
Reposted fromdeadgwen deadgwen viagemmy gemmy
20:37
5325 19ce
Reposted fromkimik kimik viapixielark pixielark
20:36
8200 f618
Reposted fromLittleJack LittleJack via0 0
20:35


Annegret Soltau 3
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon via0 0
20:35
0864 0fe4
Reposted fromLittleJack LittleJack via0 0
20:35
5061 ae43 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeeth beeth
20:34
20:33
19:34
1408 bbd7 500
Fritz Hegenbart
Reposted fromcorvax corvax viaAmericanlover Americanlover
19:34
2856 763b
19:34
Reposted fromtwice twice viaAmericanlover Americanlover
19:34
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl